Regulamin wynajmu studia fotograficznego Kapsel Studio

Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym jest Kapsel Studio w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.
Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia
określane są mianem Najemcy.

§1 Wynajem studia

 1. Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.
  Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte
  meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne. W przypadku nie posprzątania zostanie naliczona oplata 100zł.
 2. Pięć minut przed końcem wyznaczonego czasu obsługa studio wejdzie w celu sprawdzenia studia i rozliczenia się za wynajem.
 3. Zabrania się przede wszystkim:
  a. niszczenia wyposażenia studia (meble,sprzęt,tła,cyklorama)
  b. W studiu jest całkowity zakaz lania farbami, barwnikami i innymi substancjami barwiącymi.
  Używania rac dymnych, morskich, świetlnych, kul dymiących oraz innych rzeczy palnych.
  c. wynoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie studia poza jego obręb.
 4. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki,wizażyści, asystenci itp.).
 5. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, iqos czy papierosów elektronicznych
 6. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
  Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku
  gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania byłyby niezgodne z prawem.
 7. Studio mogą wynająć osoby niepełnoletnie pod opieką prawnego opiekuna. W takim przypadku opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez Najmującego.
 8. Studia są monitorowane.

§2 Wynajem sprzętu

 1.  Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie
  usterki sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji.
 2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego
  przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt
  nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio
  podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci itp.).
 3. W przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady
  Wynajmującego.
 4. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca
  zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych uszkodzeń sprzętu
  spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas
  najmu (modelki, wizażyści, asystenci itp.).

§3

 • Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika
 • Płatności za wynajem studia można zrealizować tylko gotówką na miejscu w dniu rezerwacji.
  Na prośbę Najemcy może zostać wystawiona faktura.
 • Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT (23%)
 • Odwołanie rezerwacji 2 dni przed sesją – płatne 50% ceny wg Cennika
 • Odwołanie rezerwacji 1 dzień przed sesją – płatne 100% ceny wg Cennika
 • O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu czy godzin należy poinformować Wynajmującego mailowo najpóźniej 3 dni przed planowanym dniem wynajmu.
 • Zmiany terminu można dokonać bezpłatnie tylko jeden raz, koszt kolejnej zmian terminu to 100zł. netto

§4 Rezerwacja

 1. Rezerwacji studia można dokonać tylko mailowo: info@kapselstudio.pl
 2. Rezerwacja musi zostać potwierdzona przez Wynajmującego drogą mailową.
 3. Płatności za wynajem studia można zrealizować tylko gotówką na miejscu w dniu rezerwacji.
  Na prośbę Najemcy może zostać wystawiona faktura.
 4. Studio wynajmowane jest na przedział czasu określony rezerwacją.
  Czas wynajmu studio jest liczony od i do godziny potwierdzonej rezerwacją.
  Wszelkie przygotowania do sesji, ustawienie/demontaż sprzętu lub własnych dekoracji, jak i sprzątanie po sobie muszą nastąpić w ramach czasu wynajmu,
  tak aby następni klienci mogli bez przeszkód i opóźnień rozpocząć swoją pracę.
  Za zakończenie wynajmu uważa się moment w którym wszyscy uczestnicy sesji opuszczą wynajmowane studio.
  Np. jeżeli studio jest zarezerwowane w godz. 10:00 – 12:00 oznacza to, że wejście do studia następuje o godz. 10:00,
  natomiast zwolnienie studia musi odbyć się najpóźniej o godz. 12:00.
 5. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
  W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji.
  Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego.
 6. Możliwość przedłużenia rezerwacji tylko gdy jest to możliwe.
 7. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio.

§5

Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu studia fotograficznego Kapsel Studio“
oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

§6

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.